دعوت به همکاری (کارشناس فروش)

نام:

نام خانوادگی:

سال تولد:

محل تولد:

کد ملّی:

آدرس محلّ سکونت:

شماره تماس:

آدرس پست الکترونیک:

وضعیت تأهل:

 مجرد متأهل
تعداد فرزند:

آخرین مدرک تحصیلی:

 دیپلم فوق دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:

از دانشگاه/مؤسسه/مدرسه:

شهر محل تحصیل:

تاریخ دریافت مدرک:

میزان آشنایی شما با بازاریابی و فروش:
 ضعیف متوسط خوب عالی
میزان آشنایی شما با تجهیزات و لوازم تأسیسات:
 ضعیف متوسط خوب عالی
میزان آشنایی شما با لوله و اتصالات:
 ضعیف متوسط خوب عالی
میزان آشنایی شما با سوپرپایپ و سوپر درین:
 ضعیف متوسط خوب عالی

سوابق کاری خود را (بیش از یکسال) به ترتیب در فیلد زیر قید فرمایید:

نام شرکت یا موسسه سمت شما تاریخ شروع مدت همکاری علت قطع همکاریآیا تا کنون در دوره یا سمیناری در رابطه با فروش، بازاریابی و ... شرکت کرده اید؟

نام دوره موسسه یا نهاد برگزارکننده تاریخ دوره مدت دورهتوضیحات: (مواردی که فکر می کنیدارائه ی آن مفید باشد ولی در فرم بالا ذکر نشده است)