دعوت به همکاری (کارشناس فروش)

  نام:

  نام خانوادگی:

  سال تولد:

  محل تولد:

  کد ملّی:

  آدرس محلّ سکونت:

  شماره تماس:

  آدرس پست الکترونیک:

  وضعیت تأهل:

  مجردمتأهل
  تعداد فرزند:

  آخرین مدرک تحصیلی:

  دیپلمفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشد
  رشته تحصیلی:

  از دانشگاه/مؤسسه/مدرسه:

  شهر محل تحصیل:

  تاریخ دریافت مدرک:

  میزان آشنایی شما با بازاریابی و فروش:
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان آشنایی شما با تجهیزات و لوازم تأسیسات:
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان آشنایی شما با لوله و اتصالات:
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  میزان آشنایی شما با سوپرپایپ و سوپر درین:
  ضعیفمتوسطخوبعالی

  سوابق کاری خود را (بیش از یکسال) به ترتیب در فیلد زیر قید فرمایید:

  نام شرکت یا موسسه سمت شما تاریخ شروع مدت همکاری علت قطع همکاری  آیا تا کنون در دوره یا سمیناری در رابطه با فروش، بازاریابی و ... شرکت کرده اید؟

  نام دوره موسسه یا نهاد برگزارکننده تاریخ دوره مدت دوره  توضیحات: (مواردی که فکر می کنیدارائه ی آن مفید باشد ولی در فرم بالا ذکر نشده است)